Cieszyńska Kraina Edukacyjna


Idź do treści

program szkolenia

Projekt LIIE "Cieszynska Kraina Edukacyjna"

Wszystkie działania przewidziane w projekcie realizowane będą w okresie od marca do czerwca 2011 roku.

Utworzenie Lokalnego Inkubatora Inicjatyw Edukacyjnych "Cieszyńska Kraina Edukacyjna"
- szkolenie i poradnictwo (III-VI 2011)

Lokalny Inkubator Inicjatyw Edukacyjnych został utworzony w pomieszczeniach LGD "Cieszyńska Kraina", w których dział lokalny animator edukacyjny. Animatorem jest przedstawiciel firmy I-R-P Inicjatywy - Rozwój - Personel, która została wybrana do przeprowadzenia projektu.

W ramach prokjeku prowadzone będzie poradnictwo przez w/w wspomnianego animatora w ilości 120 godzin w całym okresie realizacji projektu dla 30 osób - przedstawicieli społeczności lokalnych z gmin będących członkami LGD, aktywnie angażujących się w procesy rozwoju edukacji na obszarach wiejskich, którzy będą przygotowani do pełnienia roli animatorów edukacyjnych w swoich gminach.

Poradnictwo obejmować będzie m.in. takie tematy jak:
- sposoby wspierania edukacji na obszarach wiejskich,
- techniki animowania i organizowania społeczności lokalnych,
- zasady tworzenia projektów edukacyjnych,
- pozyskiwanie środków zewnętrznych,
- budowanie partnerstw lokalnych na rzecz rozwoju edukacji

Ponadto dla w/w uczestników projektu zostanie zorganizowane szkolenie dla lokalnych liderów i animatorów edukacyjnych (3 grupy x 10 osób x 30 godzin), którego celem będzie przekazanie podstawowej wiedzy potrzebnej do prowadzenia w gminie działalności animacyjnej skierowanej na organizowanie lokalnych inicjatyw edukacyjnych.
Na zakończenie projektu zostanie zorganizowana impreza/konferencja promująca edukację i kształcenie ustawiczne na obszarach wiejskich.


Powrót do treści | Wróć do menu głównego